ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัชรชัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ลำดับ
  ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 เด็กชายชัชพล         นิ่มทอง โรงเรียนวัชรชัย  
2 เด็กชายอิทธิกร         ศรีพุทธา โรงเรียนวัชรชัย  
3 เด็กชายไชยวัฒน์     ดีสะอาด โรงเรียนวัชรชัย  
4 เด็กชายทินภัทร       พรสี่ โรงเรียนวัชรชัย  
5 เด็กชายเตชภณ        พงษ์กิ่ง โรงเรียนวัชรชัย  
6 เด็กชายณัฐพัฒน์      ศรีทะชิต โรงเรียนวัชรชัย  
7 เด็กชายธนกฤษ        ประทุมโย โรงเรียนวัชรชัย  
8 เด็กชายณัฐกร           วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนวัชรชัย  
9 เด็กชายเกียรติศักดิ์     สอนวะดี โรงเรียนวัชรชัย  
10 เด็กชายกรกฎ              สกลศิลป์ โรงเรียนวัชรชัย  
11 เด็กชายศราวุฒิ          ขุนเพ็ง  โรงเรียนวัชรชัย  
12 เด็กชายจารุเดช         สระทองแดง โรงเรียนวัชรชัย  
13 เด็กชายชัยอนันต์     สีหะวงค์ โรงเรียนวัชรชัย  
14 เด็กชายอรัณย์ธรา     ขันวิไล โรงเรียนวัชรชัย  
15 เด็กชายณัฐภัทร         สมบุญ โรงเรียนวัชรชัย  
16 เด็กชายศิวัสส์ปกรณ์  ภู่กันแก้ว โรงเรียนวัชรชัย  
17 เด็กชายทยากร         โป๊ะคงมี โรงเรียนเทศบาล 1  
18 เด็กชายพีรภัทร        โสภา โรงเรียนเทศบาล 1  
19 เด็กชายกันต์ดนัย      ไกรวงษ์ โรงเรียนวัชรชัย  
20 เด็กชายจักรภพ          สิงห์คา โรงเรียนวัชรชัย  
21 เด็กชายณัฐกิตติ์        ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1  
22 เด็กหญิงภนิศพิชา    จันเตื่อย โรงเรียนวัชรชัย  
23 เด็กหญิงนภัสวรรณ   สีเสือ โรงเรียนวัชรชัย  
24 เด็กหญิงชลลดา          พันธ์ดี โรงเรียนวัชรชัย  
25 เด็กหญิงธัญชนก        ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัชรชัย  
26 เด็กหญิงกมลชนก        นิ่มนาม โรงเรียนวัชรชัย  
27 เด็กหญิงพัณณิตา         ราชพรม โรงเรียนวัชรชัย  
28 เด็กหญิงชนิสรา          ทีฆัมพร โรงเรียนวัชรชัย  
29 เด็กหญิยริญญา            นันตะวงค์ โรงเรียนวัชรชัย  
30 เด็กหญิงจริญญา        วงคจิตตะ โรงเรียนวัชรชัย  
31 เด็กหญิงนภสสร        เอกสุวรรณ โรงเรียนวัชรชัย  
32 เด็กหญิงภรธิดา           เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัชรชัย  
33 เด็กหญิงพัชรพร          คล้ายเขียน โรงเรียนวัชรชัย  
34 เด็กหญิงอมิยะดา        ถวิลไพร โรงเรียนโฆษิตวิทยา  
35 เด็กหญิงชาลินี           สกูกอลล์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา  
36 เด็กหญิงเบญญาภา        อินทร์นวน โรงเรียนวัชรชัย  
37 เด็กหญิงจุฑามาศ         สมัชชัย โรงเรียนวัชรชัย  


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320