ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัชรชัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 เด็กชายคุณากร       สืบเหล่ารบ โรงเรียนวัชรชัย  
2 นายศุภกิตติ์            แก้วสิทธิ์ โรงเรียนวัชรชัย  
3 เด็กชายกิตติกร         กันตวัฒสกุล โรงเรียนวัชรชัย  
4 นายประเสริฐสิทธิ์    พิมพูล โรงเรียนวัชรชัย  
5 เด็กชายวัชระ            เหมือนทอง โรงเรียนวัชรชัย  
6 นายก้องภพ              บุญสุวรรณ โรงเรียนวัชรชัย  
7 เด็กชายหิรัญวิชญ์     แย้มเลี้ยง โรงเรียนวัชรชัย  
8 นายสมพงค์                เพ็งบุญ โรงเรียนวัชรชัย  
9 นายเพชระ               จันทร์น้อย โรงเรียนวัชรชัย  
10 เด็กชายทวิภพ         โพธิ์เขียว โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  
11 เด็กชายทวัชชัย        โพธิ์เขียว โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  
12 นายภัทราวุธ             จอมเพ็ง โรงเรียนวัชรชัย  
13 นายณัฐวิโรจน์          ทองจันทร์ โรงเรียนวัชรชัย  
14 นายธนกร                 สุขเนตร   โรงเรียนวัชรชัย  
15 นางสาวพรชนก      นิ่มนาม โรงเรียนวัชรชัย  
16 นางสาวนลินนิภา     ศรีเลย โรงเรียนวัชรชัย  
17 นางสาวณัฐฐาพร      เข้มแข็ง โรงเรียนวัชรชัย  
18 นางสาวมนัสนันท์   อวิกาเซบาคฮา โรงเรียนวัชรชัย  
19 นางสาวปาริชาติ        จันทมาลา โรงเรียนวัชรชัย  
20 เด็กหญิงณัฐสุดา        พูลสิงห์ โรงเรียนวัชรชัย  
21 นางสาวนันท์นภัทร    สิงห์ป้อง โรงเรียนวัชรชัย  
22 นางสาวสุชาฎา           เพชระบูรณิน โรงเรียนวัชรชัย  


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320