ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


ทำเนียบบุคลากร
   

                   

 นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

  

 


 

 


 

 

  

 
 
 


  

 

   

 

   
 

 
 
 
   


   


       
นางจันทร ทันดา
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหรรม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์


 

 


 
     
   
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   


   นางรสสุคนธ์ แก้วกุมาร     การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์   


 


นางทัศนีย์ แก้วยม       
 การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตเอกอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบูร 


นางไพรินทร์ วลีเรืองรอง
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
เอกประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

 
     

   
 

 


นายกันตวิชญ์ กองแคน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เอกชีววิทยา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

 


นายศรัณย์ เหล่านภาพร  
 การศึกษาปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

 


นางวาสนา โคตรชมภู
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์นายธีรพล คำคูณ 
 การศึกษาปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ


นางพูนทรัพย์ อ่างคำ
การศึกษาปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ


นางจันทร  ทันดา
การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหรรม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์


 
 
  
   
 


นางชยาภรณ์ ทะสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

การศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

 นางสุภารัตน์  ขันคำ
การศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
เอกพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
นางศิริพรรณ แก้วสิทธิ์ 
การศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เอกการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญาโทรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


 

 
   
 


นายมาโนด แก้วสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

การศึกษาปริญญาตรี เอกพลศึกษา
วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 


 
 


นายกลชัย   โทนแก้ว
การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์


 

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320