ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


เกียรติภูมิโรงเรียน
นางสุนานันท์ นิยมเพ็งได้รับพระราชทานรางวัล ผู้บริหารดีเด่น
     โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุนานันท์ นิยมเพ็ง ครูใหญ่ โรงเรียนวัชรชัยเนื่องในโอกาสที่ได้ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากพระเจ้วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
     โรงเรียนวัชรชัย และผู้ปกครองขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางสุนานันท์ นิยมเพ็งได้รับพระราชทานรางวัล แม่ดีเด่น
     โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ใหญ่สุนานันท์ นิยมเพ็ง เนื่องในโอกาสที่เข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุเป็นแม่ดีเด่นระดับประเทศ สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2546
    โรงเรียนวัชรชัย และผู้ปกครองขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้พิบากษาสมทบฯ 
     นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ครูใหญ่โรงเรียน ได้รับโปรดเกล้าตั้งแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
     
 โรงเรียนวัชรชัย และผู้ปกครองขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นายเสกสรร นิยมเพ็ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีฯ
     เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งให้นายเสกสรร นิยมเพ็ง เป็นรองนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2547 ทางคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับมา ณ โอกาสนี้

นายบรรเจิด บุ้งจันทร์ ได้รับพระราชทานรางวัล ครูดีเด่น 
  โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บรรเจิด บุ้งจันทร์ เนื่องใน โอกาสที่เข้ารับพิธีประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นครูดีเด่นและบำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
       โรงเรียนวัชรชัย และผู้ปกครองขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
กรมอนามัยได้มอบวุฒิบัติสถานที่ทำงาน
     กรมอนามัยได้มอบวุฒิบัติสถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา ให้กับโรงเรียนวัชรชัย
โรงเรียนวัชรชัยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีขาว
     โรงเรียนวัชรชัยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีขาว ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรณรงค์ให้ปลอดยาเสพติด ปลอดสื่อลามกอนาจาร ปลอดการพนัน และปลอดการทะเลาะวิวาท ในโรงเรียน
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปีการศึกษา 2543 - 2547Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320