ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


อาคารสถานที่

สระว่ายน้ำ - โรงเรียนวัชรชัย

สระว่ายน้ำใช้ในการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร
ก่อสร้าง ปี 2536 ปรับปรุงใหม่ปี 2546
และปรับปรุงบริเวณที่อาบน้ำก่อนว่ายน้ำ


ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - โรงเรียนวัชรชัย

มีคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง
ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษา
1 - 6 พร้อมเครื่องปรับอากาศเย็นสบายห้องคอมพิวเตอร์ 2 - โรงเรียนวัชรชัย

มีคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง
ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 พร้อมเครื่อง
ปรับอากาศเย็นสบาย


อาคารหลังที่ 1 - โรงเรียนวัชรชัย

เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว 8 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ
1 ห้องผู้จัดการ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องน้ำระดับประถมศึกษาอาคารหลังที่ 2 - โรงเรียนวัชรชัย

เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น 8 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องน้ำ
อนุบาล ห้องสหกรณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องพยาบาล ห้องสื่ออนุบาล


อาคารหลังที่ 3 - โรงเรียนวัชรชัย

เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้น 8 ห้องเรียน ประกอบห้องสมุด
ห้องดนตรี ห้องวิทยศาสตร์อาคารหลังที่ 4 - โรงเรียนวัชรชัย

เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น 15 ห้องเรียน ประกอบด้วย
ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
ห้องพยาบาล ห้องเสียงตามสาย ห้องน้ำนักเรียน
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2546อาคารเอนกประสงค์ - โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมธยม)

เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และใช้จัดแสดงงานต่างๆ
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2548ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา
ใช้สำหรับ การเรียน การสอยภาษาต่างประเทศ
มีอุปกรณ์ ใช้สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ จำนวน 40 ชุดสนามเด็กเล่น ชุดหอสายรุ้ง

โรงเรียนวัชรชัย ได้ทำการติดตั้งเครื่องเล่นใหม่
ชุดหอสายรุ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทการ
สำหรับเด็กๆ

 

 


อาคารเอนกประสงค์ - โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถม)


 

เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และใช้จัดแสดงงานต่างๆ
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320