ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมครูปฐมวัยสู่ความเป็นมืออาชีพ article

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การอบรมครูปฐมวัยสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่  2-3  กรกฎาคม พ.ศ.2548   

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมบูรพา  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานที่จัดอบรม   วิทยาลัยโยนก  จ.ลำปาง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ที่
            ชื่อ - สกุล
1
       นางมาลินี           สมบัติศรี
2
       นางจันทร์เพ็ญ     พรหมลัทธิ์
3
       นางชุติมา           พรหมลัทธิ์
4
       นางพนารัตน์       เดชช่วง
5
       นางพิมสิริ          ต่างงาม
6
       นางศรีนวล         ลิ้มสุข
7
       นางปนัดดา        ทองหล่อ
8
       นางวาสนา         พรหมบุญงานอบรมบุคลากร

อบรมวิชาการ การเรียนรู้แบบเพิ่มพลังสมอง(BBL) โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) article
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลนักเรียน , โปรแกรมวัดผลประเมินผล article
อบรม เรื่องภาษาอังกฤษ article
อบรม เรื่อง การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน article
อบรมโครงการ เรื่อง เหลาให้คมให้สวย และใช้ประโยชน์ article
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนของเด็กปฐมวัย article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยวิธี สตอรี่ไลน์ (Storyline) article
อบรมโครงการติดตามประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย article
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพยุหะคีรีวิทยานครสวรรค์ article
การอบรมการสอนร้อยกรองใน แบบเรียนภาษาไทย article
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน article
อบรมครูแนะแนว article
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ วัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน article
อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยสู่มาตราฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ article
การปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาและวิธีการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา article
อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทย article
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน วิชาภาษาอังกฤษ article
อบรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ article
สัมมนาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการเรียน article
ร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320