ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551 และผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย article
ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
สอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
นายธีรวัฒน์ แก้วงามสอง
นายกันตภณ จันทร์เกษม
 รัฐประสาสนศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิยาลัยมหิดล
นายวัฒนา คงกระจ่าง
นายวรวิทย์ มั่งม่วง
 วิศวกรรมโยธา
 วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นายอัฐพล พรมดี
นายทวีทรัพย์ สายบัวทอง
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิยาลัยนเรศวร
 วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
นายปิยะณัฐ แก้วกก
นายพงษ์อมร คงจริง
 วิทยาศาสตร์การกีฬา
บัญชี
 วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นายธีระพงษ์ อิ่มบุญ
นายทวีศักดิ์ คำหมั่น
 รัฐประสาสนศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ สถิติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เทคโนโลยีพระนครเหนือ
นายศิรวิทย์ แหวนชุม
นายมงคล ทาเหล็ก
 รัฐประสาสนศาสตร์
 รัฐประสาสนศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นางสาวกันยารัตน์ บุญทิม
นางสาววิไลวรรณ จิตร์เพชร
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อุสาหกรรมการเกษตร
 มหาวิยาลัยนเรศวร 

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวประภัสสร หาญยุทธ
นางสาวอรวรรณ มูลจันทร์

พัฒนาชุมชน

 นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวเพชรรัตน์ สร้อยสน
นางสาวรัชนีกร กัลยา
พยาบาล
 ทันตแพทย์
คริสเตียน
 มหาวิยาลัยนเรศวร
นางสาววิกานดา คำนินทะ
นางสาวกาญจนา ปานไกร
คณะสาธารณสุขศาสตร
พยาบาล
 มหาวิยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
นางสาวรณิตา หงษ์โม่
นางสาวเสารส ศิริญานท์
นิติศาสตร์(นานาชาติ) 
 วิศวกรรมโลจิตติก
มหาวิยาลัยนเรศวร
มหาวิยาลัยศิลปากร
นางสาวพัชราภรณ์ เรืองจุ้ย
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคง
สาธารณสุข
พยาบาล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
คริสเตียน
นางสาวเกศินี วัฒนะ
นางสาวภัทราภรณ์ ไวยา
สหวิทยาการ
 พยาบาล
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขต ลำปาง
วิทยาลัยพุทธชินราช
นางสาวบุญตอง ด่านแก้ว
นางสาววาศิณี กองพรม
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวลลิตา ขุนอินทร์
นายทินกร กันงา
คณะสาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุข
 มหาวิยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทำเนียบคนเก่ง

ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2553 และผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552 และผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320